KANGAL BELEDİYESİ

İŞ MAKİNALARI SATIŞ İHALESİ İLANI

21.4.2015 23:34:52

İHALE İLANI
KANGAL BELEDİYESİ
İŞ MAKİNALARI SATIŞ İHALESİ İLANI
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü araç parkında pasif durumda bulunan ve aşağıda bilgileri yazılı bulunan iş makinaları, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13. Maddesine istinaden ekonomik ömrünü doldurduğundan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ‘nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin;
a) Adı : KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Gürsel Mah. Divriği Cad. No:1 58900 Kangal/SİVAS
c) Telefon ve Faks Numarası: 0346 457 10 98 – 457 20 52 Faks : 0346 457 24 00
ç) Elektronik posta adresi: kangalbelediyesi@hotmail.com
2-İhale konusu işe ilişkin bilgiler
a) Adı : İş Makinası Satışı

b) İsteklilerin; ihalesine girmek istedikleri iş makinalarının geçici teminatlarını en geç 04.05.2014 Pazartesi günü saat 12:00 ‘a kadar Kangal Belediyesi Tahsilat Servisi Veznesi ’ne yatırmaları gerekmektedir.
c) İş makinalarının bulunduğu yer : Reşadiye Mah. E.Ü.A.Ş. Sosyal Sitesi İçi Kangal Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Araç Parkı KANGAL/SİVAS
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gürsel Mah. Divriği Cad. No:1 Kat:2 58900 Kangal Belediyesi İhale Salonu (Belediye Encümeni Huzurunda) KANGAL/SİVAS
b) Tarihi ve saati : Yukarıdaki listede belirtilmiştir.
c) İhale şekli : Açık teklif (artırma) usulü.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı suretini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya 2886 sayılı D.İ.H. kanununun 26. maddesine göre kabul edilen teminat mektupları (Her bir iş makinası için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu iş makinasının bilgileri yazılı olmalıdır),
d) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin beyan eden belge (dizi pusulası),
e) Tebligat adresini gösterir beyan ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası beyanı,
5. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) Kurum hesap numarasına şartname bedeli olarak yatırıldıktan sonra bu makbuz karşılığı Gürsel Mah. Divriği Cad. No:1 Kat:1 58900 KANGAL/SİVAS adresinden satın alınabilir.
6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (on) takvim günüdür.
9. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


Anahtar Kelimeler: KANGAL, BELEDİYESİ
Kangallı Şairlerin Dilinden
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
5.7303
EURO
6.3378
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.

Hz. Muhammed
Çorbanızı kısık ateşte pişirerek lezzetini artırabilirsiniz. Pişirme esnasında çorbanıza ekleyeceğiniz su mutlaka sıcak olsun. Çorbalarınızda tuzu fazla kaçırırsanız bir patatesin kabuklarını soyun ve dörde bölerek çorbanın içine atın. Patatesler yumuşa

Çorba Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları