Eksik Katılımla Gerçekleşti!

Kangal Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısını 4 Ocak Cuma günü gerçekleştirdi. Eksik katılımın dikkat çektiği toplantıda ilçe halkını temsilen orda bulunması gereken üyelerin yarısının toplantıda olmadığı görüldü.

Belediye başkanlık salonunda gerçekleştirilen toplantıya başkan Kürşad Apaydın’ın yanısıra meclis üyelerinden Alpaslan Selvi, Yakup Durmaz,   Fehmi Akdeniz, Ergün Kılcı, Serkan Halver hazır bulunurken; Serdar Keldal (bbp), Bekir Şahin (bbp), Bahadır Ulusoy (bbp), Hacı Erdoğan (akp) toplantıya katılım sağlamadılar.  Başkan hariç toplam 9 üyenin bulunduğu mecliste 4 üyenin toplantıda olmayışı başkan ve diğer meclis üyeleri tarafından eleştiri konusu oldu.
“SERA ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ”
Toplantıda öne çıkan konular arasında Hamal köyü mevkiinde bulunan tarlanın ihtiyaç halinde satılması konusunda encümenden onay istenirken; Bbp meclis üyesi Alpaslan Selvi ve Mhp meclis üyesi  Serkan Halver,  “maliyetinin çok üstünde olarsa ve belediyenin bu paranın daha öncelikli hizmetlerde kullanılması şartı ile onaylarız” şerhi düşülerek onay verildi.
Başkan Apaydın ise   orada yaklaşık 50 dönümü bize bırakıp kalan kısmında belediye olarak Konya şeker ile birlikte ‘Sera çalışması’ yapacaklarını söyledi. 
Toplantıda ele alınan maddeler şu ana başlıklardan oluştu.
1 -DENETİM KOMİSYON ÜYELERİNİN SEÇİMİ, 2 -BELEDİYE GELİR VE HARÇLARININ DÖRÜŞÜLMESİ, 3 -SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ, 4 -BELEDİYE PAYININ SATIŞI, 5 -ZABITA VE İTFAİYE MESAİLERİ HAKKINDA, 6 -KİRA BORÇLARININ ALINMAMASI VE ÖTELENMESİ, 7 -BELEDİYE TAŞINMAZLARININ SATIŞI, 8 -İPTAL EDİLEN KADROLARIN TEKRAR İHDASI, 9 -İLLER BANKASINDAN KREDİ TALEBİ, 10 -ESKİ SİVAS CADDESİNİN İSMİNİN DEĞİŞTİRLMESİ.,11- KAĞITHANE İLE ‘KARDEŞ BELEDİYE’ OLMA KONUSU

Belediye Başkanı Kürşad APAYDIN, Toplantıyı şu sözlerle açtı.  “2021 yılı Ocak ayı ilk Olağan Meclis toplantısının ilçemize hayırlar getirmesi dileği ile Meclisimizin l. oturumunun I Birleşimini Açıyorum. Hepiniz Hoş geldiniz. Toplantı yeter sayımızın olduğunu gözlemliyorum; Meclis Katip Üyesi Ebubekir ŞAHİN'in korona sebebiyle toplantıya iştirak etmemesinden dolayı Meclis Katibi l.yedek üye Alpaslan SELVİ'nin katipliğinde toplantıya devam ediyoruz. 2021 yılı Ocak ayı ilk olağan meclis toplantısını yapmak üzere 01.012021 Cuma günü resmi tatil olmasından dolayı toplantıyı bugüne almış bulunmaktayız. Gündemimizde yazılı olmayıp şuan sizlerle paylaştığım Kagıthane Belediyesi ile kardeş belediye olunması için gündemimizin I I. Maddesi olarak görüşülmesini; oylarınıza sunuyorum.” Diyerek 10 maddelik gündeme 11. Madde olarak ek madde konulmuş oldu. 
Daha sonra başkan Apaydın, maddeleri okuyarak meclis üyelerinin oylamaya sundu.

-DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ BELİRLENDİ-
1. MADDE: Mali Hizmetler Müdürlüğünün ruznamesine istinaden Denetim Komisyon Üye Seçimine geçiyorum. Denetim Komisyonu Seçimi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine göre; Denetim Komisyonu üye sayısı 3 kişiden az beş kişiden çok olamayacaktır. Buna göre Kanun Denetim Komisyonu üye sayısının alt ve üst sınırı belirlenmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde geçen il ve ilçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in altında ki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl Mali İşlemleri Denetimi için bir komisyon oluşturur, denilmektedir buna göre; BBP Grubundan; Yakup DURMAZ ve Bahadır ULUSOY aday gösterildiler AKP Grubundan ise Fehmi AKDENİZ aday olacağını açıkladı.
Kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilen seçimde YAKUP DURMAZ SEÇİLDİ. BAHADIR ULUSOY TOPLANTIYA GELMEDİĞİNDEN ALPASLAN SELVİ VE FEHMİ AKDENİZ’DE KOMİSYON ÜYELERİ OLARAK SEÇİLDİ.

-SU HARİÇ HARÇLARA %9,11 ZAM YAPILDI-
2. MADDE:  Belediyemiz Gelir ve Harçlarından olan İlan ve Reklam vergisi, Eğlence Vergisi, işgaliye Harcı, Tatil Günleri Çalışma Harcı, işyeri Açma Ruhsat Harcı, Çevre Temizlik Vergisi, imar Harçları, Hayvan Kesim ve Taşıma Harçları, Ölçü muayene ve Tartı Harçları Maliye ve Hazine Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının yıllık verilerine göre alındığından dolayı bu harçların artırımına karışamıyoruz. Bunların dışında kalan; Su fıat tarifesi, Su abone tarifeleri, Zemin bozma tarifesi, Geçiş yol izin belgeleri, su ve kanalizasyon katılım ücretleri, iş makinalarının tarifesi, vs.gibi harçlardan ibarettir. Su ücreti hariç Yeniden değerleme oranı olan 9,11 üzerinden bu harçlara zam yapılaçaktır. KABUL EDİLDİ.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MAAŞINA ARTIŞ YAPILDI
3. MADDE: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Ruznamesine istinaden;Sözleşmeli pefsonellerin maaşlarının görüşülmesine geçiyorum.Belediyemizin Mali ve teknik işlerinin yürütülmesinde personel sayısının yetersizliği nedeni ile hizmetlerde aksamalar meydana geldiğinden Belediyemiz Norm kadro Esas ve Usulleri çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve (2020/2) 291 sayılı genelgesinin 1. Maddesinde belirtilen 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar kurulu kararı gereğince yürürlüğe konan tam zamanlı sözleşmeli personeller için 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında çalıştırılmalarına,2021 yılında alacağı net ücretin belirlenmesi ve 2021 yılında memur maaşlarına gelen zam oranlarına göre artış yapılması istenilmekte olup;
5393 sayılı kammun 49. maddesinin 3. fıkrasına istinaden 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında çalıştırılacak olan sözleşmeli Tekniker Şehir Plancısı ve Mühendisler için,2021 yılında alacakları net ücretin belirlenmesi gerekmektedir. Gecen yıl net 2.000,00 TL idi. Ellerine gecen maaş 4.200,00 TL civarında idi.
2021 yılı için net ücretin 2.300,00 TL olmasını teklif ediyorum.

-BELEDİYEDEN KARACA’YA ARSA SATIŞI (4 KABUL, 1 RED)-
4. MADDE: Necmettin KARACA tarafından dilekçe ile Belediyemize başvurarak; Sivas İli Kangal İlçesi Sularbaşı Mahallesi 264 Ada 25 Parselde bulunan Kangal Belediyesine ait payı satın almayı talep ettiği anlaşılmıştır. Buna göre ; İlçemiz Sularbaşı Mahallesi , 264 Ada 25 Parselin Kangal Belediyesine ait 415/38423 'lik hissesine karşılık gelen 8.30 m2 'lik kısmın 95393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 8. Maddesinin (e) fıkrası gereği  "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” ve yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34. Maddesin (g) fıkrası gereği "Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü gereği; Belediye Encümenine yetki verilerek satışın Belediye Encümenince yapılması hakkında; Bu maddede MHP meclis üyesi Serkan Halver, RED oyu kullanırken diğer üyeler oylarını kabul edilmesi yönünde kullandı.ZABITA VE İTFAİYECİLERE 321 TL EK DESTEK

5. MADDE: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Bağlı Cetvellerde yer alan K cetvelinde bulunan Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele Nüfusu 10.000'e kadar olan ilçelerde 321,00 TL verileceğinden bahisle; 2021 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere 321,00 TL verilmesini oylarınıza sunuyorum... KABUL EDİLDİ. 

ESNAFLARA KİRA DESTEĞİ
6.MADDE: 16.04.2020 tarihinde yayınlanan 7244 Sayılı Kanun gereği İlçemizde esnaflık yapmakta olan mülkiyeti Belediyemize ait olan İş yerlerindeki kiracılarımızın salgından dolayı faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle aynı kanunun I . Maddesinin (ç) fıkrası gereği (Mart-Nisan-Mayıs) dönemlerine ait kira borçlarının alınmamasına kapanmayan iş yerlerinin ise aynı dönemler içerisinde faiz alınmayarak aynı dönemler içerisinde ötelenmesine, yine aynı kanunun (g) fıkrası gereği İlan Reklam ÇTV vergilerininde bu dönemlere ait kısımların alınmamasına;
7244 Sayılı Kanun gereği 18.112020 tarihinde tekrar geçici olarak faaliyetleri duran iş yerleri İçin 2020/27 nolu genelge doğrultusunda faaliyetleri son bulanlar için (Ocak-Şubat-Mart) aylarına ait kira, ilan, reklam, çiv borçlarının alınmamasına ; faaliyette bulunan ve bu pandemi sürecinde ekonomik kayıplara uğrayan diğer kiracılarımızın ise kira,ilan reklam ve ÇTV vergilerinin faizsiz olarak 3 ay süre ile ötelenmesini (Ocak-Şubat-Mart);   KABUL EDİLDİ.

-HAMAL’DA SATILIK TARLA-
7. MADDE: Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda Mahalle/Köy,ada,parsel ve yüzölçümleri yazılı bulunan taşınmazlarımızın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 . maddesinin "e” bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satılmasına ve bu işlemlere ilişkin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinin  g bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilerek satışın Belediye Encümenince yapılması KABUL EDİLDİ.

-İSMAİL DURGUN, BAŞKA MÜDÜRLÜĞE ATANDI
8. MADDE: 2019/43 ve 2020/33 sayılı Belediye Meclisi kararı ile iptal edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 22.02.2007 tarih ve 22442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 10. Maddesine göre tekrar ihdas edilmesine; Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünü vekaleten yürüten İsmail DURGUN'un Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne vekaleten atanması sebebi ile boşalan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün değiştirilerek Spor İşleri Müdürlüğü olarak ihdas edilmesi için; Oylama  KABUL EDİLDİ.

“İLLER BANKASINDAN KREDİ TALEBİ”
9. MADDE: İlçemizde bulunan konutların, işyerlerinin, kamu ve kuruluşlarının içme ve kullanma suyu şebekeleri ile kanalizasyon şebekeleri ev bağlantılarının yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ. 'den 1.100.000,00 (BirMiIyonYüzBin) TL kredi kullanılması konusu hakkında OYLAMA SONUCU KABUL EDİLDİ.

10. MADDE:  İlçemiz Belediye Hizmet Binasının önünde bulunan meydan heykelinin batısından başlayarak, belediyemizin eski hizmet binasının önünden kuzey batı doğrultusunda uzanan takriben 1030 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde devam edip, 20 metre yol genişliğine çıkarak 570 metre daha devam eden ve toplamda 1600 metre uzunluğunda ekli krokide sınırları gösterilen Eski Sivas Caddesi'nin ismi yenilerek 'Zafer BENLİ' isminin verilmesi; Oylama KABUL EDİLDİ.

“KARDEŞ BELEDİYE KAĞITHANE OLDU”
11. MADDE: Kardeş şehir ilişkileri kapsamında, İlçemizin Dünyaca ünlü Kangal Çoban Köpeği ve Kangal Koyununa sahip zengin potansiyelleri açığa çıkmayı bekleyen Turistik bir şehir oluşunun yanısıra tarihi ve kültürel öneme sahip olan yüksek gelişme potansiyeli'nin ön plana çıktığı bu dönemde belediyelere sosyal, kültürel, ekonomik, altüst yapı konusunda destek sağlamak birlikteliğimizin büyümesi geleceğimizin şekillenmesinde büyük önem arz etmektedir. Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür,sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler geliştirilmesi ve kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyenin imkanları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi konusunda Belediyemiz ile İstanbul ili Kağıthane Belediye Başkanlığı arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendinde yazılı hizmetler kapsamında ve yine aynı kanunun 81.maddesine istinaden işbirliği ve dayanışma amacıyla, "Kardeş Belediye” olunmasını;bu kapsamda Kardeş Şehir Protokolü İmzalanması; KABUL EDİLDİ.
BAŞKAN APAYDIN, meclis toplantısını  “Başka görüşülecek konu olmadığından almış olduğumuz kararların ilçemize hayırlar getirmesi ve bir sonraki toplantıda buluşmak ümidiyle... ” diyerek toplantısyı kapattı.